Present leaders

Committee Secretary of CPC Wu Bozhi

Honorary President Zhu Youyong

Deputy Party Secretary & President Sheng Jun

Vice Committee Secretary of CPC Li Yongqin, Zhu Jiang

Vice President Sun Haiqing,Lei Jianyi, Li Zhengyue, Tang Ying, Peng Zhiyuan, Ge Changrong, Xu Kunlong

Secretary of Discipline Inspection Committee Li Xuefeng